Szukaj

pomart.pl > Przetargi > Obsługa techniczna i artystyczna imprezy plenerowej          Dołącz do Nas na Facebooku

Obsługa techniczna i artystyczna imprezy plenerowej

Kategoria przetarg
Organizator przetargu Powiat Świdwiński
Adres ul Mieszka I 16, 78-300 Świdwin
Powiat świdwiński
Województwo Zachodniopomorskie
Państwo Polska
Telefon tel. 94 365 03 13, fax. 94 365 03 30
E-mail promocja1@powiatswidwinski.pl
Przedmiot przetargu Obsługa techniczna i artystyczna imprezy plenerowej
Opis przedmiotu
Obsługa techniczna i artystyczna imprezy plenerowej
opis przedmiotu Obsługa techniczna i artystyczna imprezy plenerowej - X Powiatowe Święto Plonów – Dożynki 2013
Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wynajem sceny wraz z niezbędnym zapleczem technicznym, nagłośnieniem i oświetleniem oraz organizacja wieczornego programu artystyczno-rozrywkowego i obsługa konferansjerska podczas imprezy plenerowej „X Powiatowe Święto Plonów – Dożynki 2013”, która odbędzie się 14 września 2013 roku na boisku sportowym przy Zespole Szkół Publicznych miejscowości Lekowo, Gm. Świdwin (rozpoczęcie imprezy godz. 13.00 do godz. 24.00), wg poniższej specyfikacji:
1. Wynajem, transport, montaż i demontaż sceny plenerowej wraz z obsługą techniczną nagłośnieniem i oświetleniem w godz. 12.00 – 24.00
- wymiary sceny minimum 6m x 6m,
- zadaszenie i osłona trzech ścian sceny,
- schodki na scenę,
- podest na perkusję o wymiarach min. 3m x 2m,
- stanowisko akustyka i oświetleniowca,
- nagłośnienie – w zależności od potrzeb wykonawców jednak nie mniej niż 5 niezależnych torów odsłuchowych, w tym 6 monitorów, tzw. przody 8-10 kW na stronę, kluby 2 x 5 kW,
- oświetlenie – około 20 kW uwzględniając potrzeby wykonawców.
2. Program artystyczno – rozrywkowy w godz. 19.30/20.00 - 24.00, zawierający co najmniej następujące elementy:
- koncert zespołu tzw. „gwiazdy wieczoru” – w godzinach od 19.30/20.00 – minimum 1,5 godziny
- zabawa taneczna (muzyka taneczna i biesiadna) – minimum 3 godziny.
3. Oprawa konferansjerska imprezy 14 września w godz. 12.30 – 20.00
Kontakt

Osoby do kontaktu:
Krzysztof Kowalewski, tel. 94 365 03 13, fax. 94 365 03 30, e-mail: promocja1@powiatswidwinski.pl

Miejsce i termin składania ofert

Ofertę należy przesłać w terminie do 19 czerwca 2013 r. do godz. 10.00 na adres e-mail promocja1@powiatswidwinski.pl.
Informacje z wyników postępowania Zamawiający prześle niezwłocznie wszystkim wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej.

Data składania ofert 19 czerwca 2013
Miejsce i termin realizacji

Termin wykonania: 14 września
V. Płatność wynagrodzenia dla Wykonawcy nastąpi na podstawie dokumentu (faktury VAT/ rachunku) wystawionego na koniec realizacji zadania.

Wymagania

Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej 2 imprez plenerowych w zakresie obejmującym przedmiot zamówienia – załącznik nr 4.
2. Wykonawca powinien dysponować lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do
udostępnienia atestowanej konstrukcji scenicznej o powierzchni zgodnej z załączona ofertą - z atestem bezpieczeństwa konstrukcji scenicznych i aprobaty technicznej – kopia potwierdzona za zgodność.
3. Wykonawca powinien posiadać polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej – kopia potwierdzona za zgodność.
Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie wg formuły: spełnia/nie spełnia.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu - wzór oświadczenia, które wypełnia Wykonawca – załącznik Nr 2 do zapytania ofertowego.
III. Wykaz oświadczeń i dokumentów jakie Wykonawca dołączy do oferty:
a) Ofertę cenową w języku polskim, pismem czytelnym – Załącznik nr 1.
b) Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 2.
c) Wykaz doświadczenia – Załącznik nr 4.
d) Zaakceptowany przez Wykonawcę wzór umowy ( parafka na każdej stronie) – Załącznik nr 3
e) Potwierdzone za zgodność kopie dokumentów technicznych i polisy.
f) Opis programu artystyczno-rozrywkowego wraz z wykazem utworów muzycznych.

Uwagi

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie oraz opis sposobu obliczania ceny.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania – 20:
Cena – 14 punktów
Program artystyczno-rozrywkowy – 6 punktów
Program artystyczno-rozrywkowy będzie oceniany wg następujących kryteriów:
- różnorodność proponowanych utworów oceniana na podstawie listy utworów każdego ze zgłoszonych zespołów – maksymalnie 6 punktów.

Źródło Internet i własne
Forma przetargu zapytanie ofertowe
Data dodania oferty 12 czerwca 2013